Algemene Voorwaarden

U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste URL en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten. Als u de prijzen wijzigt (en afrekent) via de broncode zijn wij niet verplicht te leveren!

Door een bestelling te plaatsen op onze site gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Garantie

De garantie is alleen van toepassing op het aantal (volgers, vind-ik-leuks, vind-ik-niet-leuks, abonnees, video weergaven en retweets) die besteld zijn en niet op de kwaliteit daarvan. Indien wij niet het bestelde aantal (volgers, vind-ik-leuks, vind-ik-niet-leuks, abonnees, video weergaven en retweets) leveren dan kunt u uw geld terugkrijgen. Het terugbetalingstermijn is binnen 14 dagen. Indien u meer dan 50 het bestelde product (volgers, vind-ik-leuks, vind-ik-niet-leuks, abonnees, video weergaven en retweets) heeft op uw huidige profiel, dan kunnen wij geen garantie meer geven. Wij kunnen namelijk geen garantie verlenen op de daling in producten (volgers, vind-ik-leuks, vind-ik-niet-leuks, abonnees, video weergaven en retweets) die wij niet geleverd hebben. Om gebruik te maken van de garantie dient u binnen 7 dagen na het afronden van de order een garantieclaim in te dienen. Dit kan via onze contactpagina.

Overmacht

Indien SocialBlast.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet, of slechts een gedeelte, aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen of het restant, opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmachttoestand 10 dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie reikt en dit rechtvaardigt.

In geval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als SocialBlast.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Over het gedeelte van de levering dat wel correct is afgeleverd, blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de SocialBlast.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SocialBlast.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Het komt met enige regelmaat voor dat de 4 sociale netwerken (Instagram, Facebook, YouTube & Twitter) waarvoor wij diensten aanbieden en update uitvoeren. Vaak kunnen wij hierdoor kortere (en sporadisch langere) tijd geen diensten leveren. Dit valt ook onder overmacht.

Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen; stagnatie of andere problemen bij de productie door SocialBlast.nl of haar toeleveranciers en/of bij het door eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken nam enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor het het wegvallen van likes of volgers of een blokkade van de pagina. Uiteraard doen wij altijd ons best om likes en volgers zo veilig mogelijk te leveren. Mocht er schade ontstaan op wat voor wijze dan ook dan zijn wij ook hier niet voor aansprakelijk.

Lopende campagnes

Lopende campagnes waaronder winacties dienen altijd te worden stopgezet voordat u besteld. De reden is dat wij werken met een begin- en eindstand van de vind-ik-leuk teller op de Facebook pagina. Wij kunnen onder andere niet zien waar de likes vandaan zijn gekomen. Om deze redenen zijn wij genoodzaakt alle likes mee te tellen die de pagina tijdens de levering vergaard.

Klachten

Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Aantekening

Wij bieden uitsluitend digitale diensten (volgers, vind-ik-leuks, vind-ik-niet-leuks, abonnees, video weergaven en retweets) aan. Door de aard van deze producten kunnen wij geen geld retour geven als de bestelling al is gestart!